Nộp đơn xin Thẻ Xanh sau khi đến Hoa Kỳ

Tháng Tám 11th, 2022|Chức năng bình luận bị tắt ở Nộp đơn xin Thẻ Xanh sau khi đến Hoa Kỳ

Một người vợ hoặc chồng là người ngoại quốc nhập cảnh Hoa Kỳ với loại chiếu khán (visa) phi-di-dân, không