Đời sống

Một năm sau kể từ bây giờ, bạn có thể lại ước giá như mình bắt đầu từ hôm nay

— Karen Lamb

A-Z

Nhiều hơn nữa