Đời sống

Nếu cơ hội không gõ cửa nhà bạn, có nghĩa là nhà bạn chưa có cửa, hãy gắn 1 cái

— Moilton Berle

A-Z

Nhiều hơn nữa