Chào đón năm Dần , sưu tầm vài câu nói về ông “Ba Mươi”. Là món quà nhỏ đầu năm. Thân tặng các bạn: “Tiêu sầu tại chỗ, vơi đi chút buồn, vui với chữ nghĩa”.

Ăn phải gan hùm.

Cáo đội lốt hổ, cáo mượn oai hùm.

Cọp chết để da, người chết để tiếng.

Dữ như cọp cái.

Ky cóp cho cọp nó ăn.

Long tranh hổ đấu.

Nam thực như hổ, nữ thực như miêu.

Rừng nào cọp ấy.

Thả hổ về rừng.

Trông mèo vẽ hổ.

Vuốt râu hùm, xỉa răng cọp.

***

Bạo hổ bằng hà (kẻ hữu dũng vô mưu).

Dưỡng hổ di hoạn (nuôi hổ để họa về sau).

Điệu hổ ly sơn (dụ hổ rời núi).

Hà chính mãnh ư hổ (chính trị hà khắc còn tệ hơn hổ báo).

Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm (vẽ hình tướng, vẻ ngoài    của hổ thì dễ, vẽ được phong cốt của hổ mới khó; biết người, biết mặt, khó biết lòng).

Hoạ hổ loại cẩu (khuyển): (vẽ hổ ra chó; bắt chước mà không thành).

Hổ câu hữu thực ngưu chi khí (hổ con mới sinh đã có khí thế nuốt trâu).

Hổ đầu yến hạm (đầu hổ cằm yến).

Hổ độc bất ngật nhi hổ (hùm dữ không ăn thịt con).

Hổ lạc bình nguyên (bị khuyển khi): (cọp lạc trong đồng bằng. Anh hùng hoặc người có sức mạnh rơi vào chỗ thất thế).

Hổ lang dã hữu phụ tử tình (hổ sói cũng có tình cha con).

Hổ phụ sinh cẩu tử (cha hổ sinh con chó; cha giỏi sinh con hèn).

Hổ phụ sinh hổ tử (cha hổ sinh con hổ; cha nào con nấy).

Hổ phụ vô khuyển tử (cha hổ không có con là chó).

Hổ thị đam đam (nhìn đăm đăm như hổ).

Kỵ hổ nan hạ (cưỡi hổ khó xuống).

Lang thốn hổ yết (ăn như hổ sói; ăn như hùm đổ).

Long bàn hổ cứ (rồng cuộn hổ ngồi; sức mạnh tiềm tàng, uy dũng mà không lộ diện).

Mãnh hổ nan địch quần hồ (một con hổ dù có sức mạnh đến đâu cũng không chống nổi một bầy hồ nhỏ bé).

Nhất sơn bất dung lưỡng hổ (một núi không thể có hai cọp cùng chung sống).

Như hổ thiêm dực (như hổ thêm cánh).

Sơn sơn hữu lão hổ, xứ xứ hữu cường nhân (ngọn núi nào cũng có một con hổ, xứ nào cũng có một kẻ mạnh).

Tọa sơn quan hổ đấu (ngồi trên núi xem hổ đánh nhau).

Ưng lập như miên, hổ hành tự bệnh (ưng đậu như ngủ, hổ đi tựa bệnh. Kẻ có trí tuệ, sức mạnh thực sự thường không khoa trương hay để lộ chân tướng).

*****

Cọp, hỗ, dần, hùm, ông kễnh, ông Ba Mươi, chúa sơn lâm…: là tên gọi của cọp.

Kỳ Thanh