Các hình ảnh vua, quan của triều đình phong kiến xưa, các loại binh trong triều đình và chế độ sinh hoạt của triều đình phong kiến

Triều Ðình (gồm có Vua và các quan) là cơ quan cai trị cả nước. Mỗi tháng Triều Ðình họp Ðại Triều 2 lần, vào các ngày mùng 1 và 15 âm lịch ở điện Thái Hoà. Các quan văn võ ở Kinh Ðô phải có mặt ở sân Rồng, đứng xếp hàng theo phẩm cấp của mình, lớn trước nhỏ sau. Ðứng đầu các tỉnh là có quan Tổng Ðốc, sau đó là tới quan Tri Phủ, Tri Huyện và Tri Châu, các quan nầy lo việc hành pháp (áp dụng luật lệ và lo vấn đề an ninh cho dân chúng). Muốn được làm quan phải là người có học, phải thi đậu các kỳ thi tổ chức bởi Triều Ðình như kỳ thi ở Nam Ðịnh

Quan càng cao chức thì khi đi lại càng có nhiều lọng (dù lớn).

ve-binh-hue.jpg (67195 octets)

Vệ binh

ve-binh-hue1.jpg (75645 octets)

Mã binh

ma-binh-hue1.jpg (50871 octets)

Mã binh

ma-binh-hue2.jpg (64252 octets)

Mã binh

hue_escorte_royale.jpg (178350 octets)

Vệ binh

Hue_chef_de_la_garde_royale.jpg (170881 octets)

Trưởng nhóm vệ binh

voi.jpg (68847 octets)

Tượng binh

hue_voi_lay.jpg (138590 octets)

Voi lạy

quan_chau1.jpg (71690 octets)

Các quan chầu trong Sân Rồng

quan_chau2.jpg (80443 octets)

Các quan chầu trong Sân Rồng

cung_troi_thai_hoa.jpg (54655 octets)

Các quan đang làm lễ tế Nam Giao

le_the.JPG

Một ông quan uống trà

tonkin_SonTay_mandarin_provincial.jpg (147759 octets)

Một ông quan tỉnh

mandarin_lettre.jpg (56341 octets)

Một ông quan

Indochine_Mandarin.jpg (154661 octets)

Một ông quan

mandarin.jpg (84632 octets)

Quan đi võng

mandarin.jpg (77637 octets)

Quan đi ngựa

mandarin1.jpg (70052 octets)

Tổng Ðốc Hà Nội

tong-doc-ha-noi-14-7-1885.jpg (59388 octets)

Tổng Ðốc Hà Nội (1885)

quan-lai3.jpg (56081 octets)

Một ông quan và vợ

quan-lai1.jpg (62075 octets)Một ông quan

hue.jpg (48092 octets)

Ðĩnh đồng

nha-quan-su-hue.jpg (62549 octets)

Cư dinh của Hội trưởng Tôn Nhân phủ (hội đồng Hoàng tộc) (1)

quan-lai.jpg (76352 octets)

Các quan lại

mandarin2.jpg (86516 octets)

Các quan lại

quan-su.jpg (72662 octets)

Một quan lớn của triều đình

huyen.jpg (67839 octets)

Một ông Quan Huyện và các quan Châu

pho-huyen.jpg (53621 octets)

Một quan Tri Châu

thai-giam.jpg (57559 octets)

Thái giám

nguoi-hau.jpg (62575 octets)

Một người hầu của Vua

go-chuong.jpg (55087 octets)

Một người đánh chuông

cong-hue.jpg (89991 octets)

Một cổng vào của thành xưa

sung-than-cong-hue.jpg (57490 octets)

Súng thần công

ban-nhac-co-truyen.jpg (63993 octets)

Ban lễ nhạc

musicien.jpg (61581 octets)

Nhạc công trong hoàng cung

TH/ST