Thi Hội trỏ vào kỳ thi dành cho những người đã đỗ Hương cống / Cử-nhân (1), được tổ chức ngay sau năm thi Hương, thường vào những năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, và dài độ một tháng thời nhà Nguyễn. Thời Lê, những năm 1463, 1467, 1652… chỉ dài một ngày, tức là hôm trước thi Hội, hôm sau thi Ðình.

Lúc đầu, nước ta chưa phân biệt thi Hội với thi Ðình, chỉ có thi Thái học sinh, tức là thi Ðại khoa, Ðại tỷ cũng có khi gọi là Nam Cung thí (2). Tên thi Hội đến 1396 (thời Hồ Quý Ly) mới có, để phân biệt với thi Ðình / Ðiện thí là kỳ thi dành cho những người đã đỗ Hội thí, với mục đích sắp đặt người đỗ theo thứ bậc cao thấp, cho nên người ta thường coi thi Ðình là kỳ thi cuối của thi Hội, do đó cũng thường gọi thi Hội và thi Ðình với tên chung “Thi Hội”.

Vì thi Hội thường được tổ chức vào mùa Xuân nên còn có tên là Xuân Hội hay Xuân Vi (3), để đối với Thu Vi trỏ thi Hương tổ chức vào mùa thu (Vi là nơi sĩ tử thi). Tuy nhiên, thời Lê cũng có khi thi Hội vào mùa Thu hay mùa Ðông.

Cảnh lều chõng tại trường thi Nam Định, khoa thi Hương năm Canh Tý (1900)

Số người được dự thi Hội, đặc biệt thời nhà Nguyễn, rất ít so với số người thi Hương nên không cần dựng các trường thi ở địa phương như thi Hương. Thi Hội là kỳ thi chung cho sĩ tử cả nước, bao giờ cũng tổ chức ở kinh đô (Thăng-long từ Hậu Lê về trước, Thừa-thiên / Huế thời Nguyễn), học trò ở xa đi thi rất vất vả, đường thủy thì e sóng gió, giông bão, đường bộ phải leo đèo, vượt suối, ngủ rừng… khó nhọc có khi cả tháng mới đến nơi.

I – THI HỘI TRƯỚC THỜI NGUYỀN

1- NHÀ LÝ

Nhà Lý chỉ tổ chức được cả thẩy có bẩy kỳ thi : khoa thi đầu tiên (1075) gọi là thi Tam trường, năm 1165 thi Thái Học Sinh, và năm 1152 có Ðiện thí song thực sự chưa phải là kỳ thi để xếp người đỗ theo thứ bực cao thấp như thi Ðình sau này.

2- NHÀ TRẦN

Khoa cử tổ chức đã có quy củ, phép thi tinh tường :

1232 thi Thái Học Sinh bắt đầu chia người đỗ ra Tam giáp (nhất giáp, nhị giáp và tam giáp) để phân biệt cao thấp.

1246 định lệ bẩy năm thi một kỳ Ðại tỉ.

1247 thi Ðại tỉ lấy đỗ Trạng-nguyên, Bảng-nhãn, Thám-hoa (tức ba người đỗ đầu Nhất giáp) và Thái học sinh 48 người.

1256/7 để khuyến khích việc học, mỗi khoa thi lấy đỗ tới hai Trạng-nguyên : Kinh Trạng-nguyên (ở Kinh đô) và Trại Trạng-nguyên (ở Thanh-Nghệ). Ðến 1275/6 thì bỏ lệ lấy đỗ hai Trạng-nguyên Kinh và Trại.

1304/5 đặt thể lệ thi Thái Học Sinh, phép thi đến đây mới bắt đầu :

Kỳ 1 Thi ám tả truyện “Mục thiên tử” và thiên “Y quốc”

Kỳ 2 Kinh nghĩa, kinh nghi (nghi ngờ, không rõ), chú thích nghĩa kinh

Kỳ 3 Chiếu, biểu, chế, thơ, phú

Kỳ 4 Văn sách để định thứ bậc (4).

Lệ cho ba người đỗ đầu được từ cửa Long môn Phụng-thành ra xem phố phường ba ngày bắt đầu từ đấy.

1370 Ðịnh lại phép thi :

Trường 1 bỏ ám tả, thi Kinh nghĩa

Trường 2 thi thơ phú

Hai trường kia như cũ. Từ nhà Lê về sau phỏng theo phép này (5).

1374 Lệ cũ thi Thái học sinh 7 năm một lần, lấy 30 người đỗ. Duệ Tông mở khoa thi Tiến sĩ lấy đỗ Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, Hoàng giáp , Tiến sĩ cập đệ v) Ðồng cập đệ thì không có định lệ, những thuộc quan ở Tam quán, Thái học sinh, Thị thần học sinh, Tướng phủ học sinh và những người có tước phẩm đều được vào thi.

1396 Hồ Quý Ly định năm trước thi Hương, năm sau thi Hội, có đỗ thi Hội mới được thi Ðình, do vua thi một bài văn sách để định cao thấp. Tên thi Hội có từ đây.

Phép thi 4 kỳ theo nhà Nguyên (bỏ ám tả Cổ văn) :

Trường 1 Kinh nghĩa, 500 chữ trở lên.

Trường 2 1 bài thơ Ðường luật, 1 bài phú Cổ thể, thể Ly tao hay Văn tuyển, 500 chữ trở lên

Trường 3 1 chiếu, thể đời Hán ; 1 chế, 1 biểu, thể tứ lục đời Ðường

Trường 4 Văn sách : 1000 chữ trở lên, hỏi kinh, sử, thời vụ.

3- NHÀ HỒ

1404 Hán Thương định lệ : tháng 8 thi Hương, tháng 8 năm sau thi ở Lễ bộ, đỗ thì bổ dụng, tháng 8 năm sau nữa mới cho thi Hội, lấy đỗ Thái Học Sinh.

Ba năm một khoa, theo phép thi 3 trường của nhà Nguyên + 1 bài văn sách + thi viết và tính, cộng là 5 trường. Nhưng mới thi ở bộ Lễ rồi gập loạn phải thôi.

4- NHÀ LÊ

Khi diệt xong nhà Hồ, người Minh cũng mở khoa thi nhưng sĩ tử trốn tránh không chịu thi.

Nhà Lê phục quốc, công việc trị an bề bộn, Lê Thái Tổ chưa mở khoa Tiến-sĩ. Phép thi lúc đầu giản dị, chưa khôi phục được cái tinh vi thời Trần.

1429 mở khoa Minh kinh cho quân nhân, quan tứ phẩm trở xuống đến thi ở sảnh đường.

1433 Ðịnh lệ 3 năm một khoa, năm trước thi Hương, năm sau thi Hội.

1438 Ðịnh lệ 3 năm một khoa, phép thi 4 trường.

1442 Năm Nhâm Tuất, niên hiệu Ðại-bảo thứ ba mới có bia Tiến sĩ (dựng năm 1484).

1448 Chia ra Chính bảng, Phụ bảng.

1463 16/2 thi Hội, 17/2 thi Ðình, 22/2 xướng danh.

1466 Ðịnh lệ thi Hội ba năm một kỳ vào những năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

1475 Ðịnh lệ thi Hội 4 trường :

Trường 1 Kinh nghĩa 8 đề Tứ Thư, chọn 4 đề mà làm ; Ngũ kinh mỗi thứ 3 đề, riêng Kinh Xuân Thu 2 đề

Trường 2 1 bài thơ Ðường luật, 1 bài phú dùng thể Lý Bạch

Trường 3 chiếu, chế, biểu, mỗi thứ một bài

Trường 4 văn sách hỏi kinh sử giống nhau khác nhau, những thao lược dụng binh của các tướng súy.

1499 Tháng 4 thi Hội, tháng 7 thi Ðình, tháng 10 triệu các Tiến-sĩ mới vào điện ứng chế.

Vì phép thi ngày một sinh gian tệ nên phải đặt 20 điều phòng gian. Về thi Hội : phải nghiêm nhặt, cẩn thận, dán tên giữ kín, không được bảo nhau, viết thư trao đổi. Lễ bộ định phép thi, cận thần ra đầu bài, vua sửa rồi đưa xuống phòng thi. Những Tuần xước các khu mỗi ngày thay một lần.

5- THỜI LÊ / MẠC (1527-95)

a- Khi nhà Mạc chiếm ngôi, sĩ tử thi ở Thăng-long. Thể lệ thi của nhà Mạc theo như nhà Lê : 3 năm một khoa, dẫu chiến tranh cũng không bỏ thi nên kén được nhiều nhân tài, chống chọi được với nhà Lê mấy chục năm.

Hình chụp người xem bảng danh sách những người thi đỗ

Sau khi Mạc Mậu Hợp bị chém ở Thăng-long (1592), nhà Mạc lui về Cao-bằng đến 1677 mới mất hẳn, trong thời gian ấy sĩ tử theo nhà Mạc thi ở Cao bằng, tiếc rằng sử sách không ghi chép những khoa này (6).

b- Khi nhà Mạc chiếm giữ Thăng-long, nhà Lê lui về Thanh-hoa, sĩ tử theo nhà Lê thi ở Thanh-hoa, tại hành cung (chỗ vua ở). Lúc đầu chưa tổ chức thi cử, đến đời Trung Tông năm Thuận-bình mới bắt đầu mở Chế khoa.

1555 Năm Thuận-bình thứ 6, Trịnh Tạc thấy võ tướng nhiều, mưu sĩ ít, bắt đầu gấp rút cầu hiền, một, hai năm mở một Chế khoa ở hành tại (xã Biên thượng, Thanh hoa), ra văn sách. Khoa này lấy đỗ 13 người Xuất thân và Ðồng xuất thân. Ban áo mão, yến tiệc.

1580 Lê Thế Tông khôi phục thi Hội, bị ngừng từ 1533, khoa thứ nhất ở ấp Thang mộc, tại hành cung Vạn-lại, tuy chia ra hai giáp nhưng chưa có thi Ðình.

1583 mới có cả Thi Hội lẫn Thi Ðình, định ba năm một khoa.

6- NHÀ LÊ TRUNG HƯNG (1583-1788)

Thời Trung Hưng, cuối niên hiệu Quang-hưng (1578-99) mới mở khoa Tiến-sĩ. Lề lối trường ốc vụng về, nhân tài không được thịnh như xưa. Ðời Cảnh-hưng (Lê Hiển Tông) đề mục chỉ moi móc câu hiếm, sách lạ, văn bài dở, chất nghèo nàn.

Quy chế thi Hội : Chúa đến điện Giảng võ, sau đó Vua ngự giá tới. Chúa cùng các triều thần chầu lạy (sau Chúa được miễn lạy). _

1595 Bắt đầu mở khoa thứ nhất ở Ðông kinh (Thăng-long). Ðịnh lệ 3 năm một lần như cũ (Mạc Mậu Hợp bị giết năm 1592, năm 1593 Lê Thế Tông trở lại kinh sư, hai năm sau Hội thí Cống sĩ ở bờ sông).

1643 Tháng Tiểu Xuân (= tháng 10) mở khoa thi Hội.

1652 26/4 thi Hội, 27/4 thi Ðình.

1670 Tháng 11 thi Cống sĩ, tháng giêng năm sau thi Ðình.

1688 Tháng 11 thi Cống sĩ, tháng chạp thi Ðình.

1691 Tháng 8 thi Hội, tháng 9 thi Ðình.

1739 Trịnh Giang nghe hoạn quan Hoàng Công Phụ, triệu sĩ tử vào thi ở Phủ đường.

1755 Nguyễn Quốc Khuê ra đề văn sách hỏi việc hành chính thời tam đại (7), nguyên là đề cũ, học trò xôn xao, khải Chúa là 5 năm mới có một khoa thi, Thiên tử trai giới để đến xem thi, hệ trọng như thế mà quan ra đề cẩu thả. Minh Vương bắt thi lại, sai Nhữ Ðình Toản ra đề, cổ văn chỉ hỏi một câu, còn đều hỏi về việc đương thời.

1779 Trịnh Sâm mở thịnh khoa : tháng 10 thi Hương, tháng 11 thi Hội, song văn bài thi Ðình không đưa vua duyệt như thường lệ.

I I – THI HỘI THỜI NGUYỀN

1807 Gia-Long mở khoa thi Hương đầu tiên và định sang năm thi Hội, sau thấy mới thống nhất đất nước, công việc bình định, trị an còn bề bộn nên đình thi Hội.
1822 Minh-Mệnh mới tổ chức khoa thi Hội đầu tiên của nhà Nguyễn. Ðịnh phép thi :

Kỳ 1 5 đề kinh nghĩa

Kỳ 2 Chiếu, chế, biểu, mỗi thứ một bài

Kỳ 3 1 bài thơ ngũ ngôn cổ thể, 1 bài phú 8 vần

Kỳ 4 văn sách về cổ văn hoặc 10 đoạn, về kim văn hoặc 3, 4 đoạn.

1825 Ðịnh lệ thi Hội 3 năm một kỳ vào những năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

1834 Chưa dẹp xong loạn Lê văn Khôi, khoa thi Hương trường Gia-định tạm hoãn đến tháng 2 năm sau, tháng 5 thi Hội. Ðịnh ngày thi :

Tiến trường1 tháng 3

Kỳ 1 4 tháng 3

Kỳ 2 9 tháng 3

Kỳ 3 14 tháng 3

Yết bảng 23 tháng 3.

1835 Ðịnh lại lệ thi Hội 3 kỳ. Trước kia, sĩ tử trong nước cùng thi chung, vua cho số người đỗ chưa được quân bình : Kẻ sĩ từ Kinh trở vào Nam sút kém về phân số (so với miền Bắc). Bộ Lễ bàn xin từ nay cho thi làm 2 lượt, đầu bài ra riêng, thi riêng ngày :

a – Sĩ tử ở Thừa-thiên, các trực (Quảng-bình, Quảng-trị, Quảng-nam, Quảng-ngãi), Tả kỳ (Bình-định, Phú-yên, Bình-thuận, Khánh-hòa) trở vào Nam thi chung ;

b – Sĩ tử Hữu kỳ (Hà-tĩnh, Nghệ-an, Thanh-hoa) ra Bắc thi chung (8) :

Kỳ 1 Sĩ tử Tả kỳ, Kinh và các trực vào trường ngày 4 tháng 3

Sĩ tử Hữu Kỳ vào trường 6 tháng 3.

Kỳ 2 Sĩ tử Tả kỳ, Kinh và các trực vào trường 11 tháng 3

Sĩ tử Hữu kỳ vào trường 13 tháng 3.

Kỳ 3 Sĩ tử Tả kỳ, Kinh và các trực vào trường 18 tháng 3

Sĩ tử Hữu kỳ vào trường 20 tháng 3.

Treo bảng 29 tháng 3.

Vua dụ chia làm 2 lượt chưa tiện. Chuẩn cho thi cùng ngày nhưng chia ra 2 vi :

Vi Giáp : Sĩ tử ở Kinh, trực và Tả kỳ trở vào Nam ;

Vi Ất : Sĩ tử Hữu kỳ ra Bắc.

Thu quyển xong, quan Ðề điệu chua rõ Vi Giáp hay Vi Ất vào phía dưới mấy chữ “Kỳ thứ mấy”. Vi nào lấy bao nhiêu người Trúng cách, bao nhiêu Phó bảng, sẽ hạ chỉ đặc cách quyết định để cho được thăng bằng, thỏa đáng.

1838 Ðịnh lệ từ ngày tiến trường đến ngày xuất bảng là 18 ngày.

Vua ngự xem thi Hội, gập lúc mưa rét, ban rượu cho quan trường và cấp cho cống sĩ hỏa lò, đệm cỏ.

1841 Khoa này trùng ngày Tế Giao (9) vào tháng 3 nên hoãn thi đến tháng 3 nhuận.

Vua truyền chỉ :”Khoa trước cho than, khoa này cho ăn cơm là thịnh điển của triều đình ưu đãi sĩ phu. Sĩ phu các ngươi nên cố gắng bầy tỏ hết sở trường của mình để đáp lại lòng khuyến khích, cất nhắc nhân tài, nối việc chấn hưng văn trị của ta”.

Sắc cho bọn Vũ văn Giải :”Các ngươi là người làm cơm nên phải tinh khiết, cẩn thận cho các sĩ tử tài tuấn của ta được tiến lên”.

Lại truyền cho quan trường phải công bằng mà chấm văn bài, chớ câu nệ, bó buộc.

1851 Trở lại thi 4 kỳ : Kỳ 1 thi kinh nghĩa, kỳ 2 thi văn sách, kỳ 3 chiếu biểu luận, kỳ 4 thơ phú.

Quyển văn viết chữ mực (đen) và quyển chép chữ son, cả bốn kỳ đều chi ra giấy lệnh của công.

1856 Ðịnh lệ thi Hội :

Kỳ 1 7 đề kinh nghĩa, làm 3 là đủ, có quyền làm hơn

Ky 2 chiếu, biểu, từ 300 chữ trở lên, luận 600 chữ trở lên

Kỳ 3 thơ phú

Kỳ 4 12 đạo văn sách, phải làm 8 : 3 kinh, 1 truyện, 2 sử, 2 thời sự.

1875 Hoãn thi Hội tháng 4 vì tháng 3 có sứ Pháp đến triều trao đổi Hòa ước (10).

1877 Ðịnh lại phép thi Hội, thi Ðiện : Ngày thi các quan văn vũ ứng trực ở Tả Hữu Vu (11) viện Ðãi lậu (12) một ngày. Ðến giờ thu không (13) nộp quyển, sĩ tử ra hết mới đượcvào ứng trực. Bắt đầu từ khoa sau.

1907 Trước kia sĩ tử từ Quảng-nam vào Nam thi ở vi Giáp, sĩ tử từ Hà-tĩnh ra Bắc thi ở vi Ất. Cao Xuân Dục, Sử quán Tổng tài, xin cho thi lẫn lộn.

I I I – THỜI PHÁP THUỘC

*1910 Khoa cải cách đầu tiên do ảnh hưởng của Pháp :
Kỳ 1 10 đạo văn sách gồm 5 Kinh, 2 Truyện, 2 Bắc sử, 1 Nam sử. Làm 6 bài là đủ (2 Kinh, 2 Truyện, 1 Bắc sử, 1 Nam sử). Làm nhiều hơn hay làm cả 10 bài cũng được.

Kỳ 2 Văn kim gồm 1 chiếu / dụ, 1 sớ tấu, 1 biểu.

Kỳ 3 1 luận chữ nho.

2 luận quốc ngữ (đầu bài vẫn ra bằng chữ nho).

Kỳ 4 10 đạo văn sách : 2 bài sử Thái Tây, 2 bài cách trí, 2 bài địa dư nước nhà, 2 bài nhân vật nước nhà, 2 bài thời sự. Làm 6 bài là đủ (2 thời sự, các thứ kia mỗi thứ 1 bài), làm hơn cũng được.

Kỳ thi tình nguyện chữ Pháp dịch ra quốc ngữ. Ðầu bài do tòa Khâm sứ ra, đệ sang quan trường chuyển phát cho Cống sĩ mỗi viên một tờ. Quyển văn cũng đánh số, rọc phách.

*1913 Khoa này chỉ cần làm 5 đạo văn sách, trước phải làm 6 đạo.

Luận quốc ngữ thì toà Khâm xin cho ra đầu bài bằng quốc ngữ vì khoa trước ra đầu bài chữ nho, người Pháp chấm không hiểu.

*1916 Ngày 19-6-1916, thi kỳ 1, có 260 Cống sĩ.

Ngày 13-7-1916, các quan làm lễ Phục mạng, lấy đỗ thi Hội 13 người. Bảng để lên một cái án thư sơn son, khiêng ra yết ở Phu-văn-lâu.

Ngày 31-7-1916 thi Ðình (14).

*1918 Trích Nam Phong số 17 (11-1918) :”Kỳ thi Hội sang năm bắt đầu ngày mồng một tháng 3 ta (1-4-1919). Bộ Học tâu Hoàng thượng định thể lệ theo như cũ, rồi sau này thay đổi thế nào sẽ hay. Vậy kỳ thi sang năm chưa có gì canh cải. Nhưng có lẽ kỳ này là kỳ sau cùng vì nhà nước Bảo hộ đã cải lương việc học. Triều đình cũng quyết chí đổi mới (…) chắc cái đạo học cũ của thánh hiền vẫn phải bảo tồn, không nên để cho mai một đi vì nó là cái gốc của xã hội, của quốc gia mình, nhưng bảo tồn là bảo tồn cái tinh thần mà thôi, hà tất phải giữ khư khư cái hình thức cũ.

(…) Hội thí nước ta trình độ có khác gì mấy bài vấn đáp cho học trò một trường phổ thông không ?

Kỳ sang năm, các ông Cử nhân ngoài Bắc vẫn được vào ứng thí (15), nhưng phủ Thống sứ Bắc kỳ có nói trước cho bộ Học biết người nào đỗ Tiến sĩ hay Phó bảng vẫn giữ cái danh dự cũ mà không đủ quyền được bổ vào quan trường như trước. Quan trường ngoài Bắc đã sửa theo chương trình học mới, không có ngạch nào riêng cho các ông Nghè, ông Bảng mới sang năm”.

*1/4/1919 Khoa thi cuối cùng:

Kỳ 1 5 đạo văn sách : Kinh, Truyện, thời sự, Nam sử, sử Thái Tây

Kỳ 2 Chiếu, biểu, công văn

Kỳ 3 2 bài toán

1 luận quốc ngữ đặt thành câu hỏi

Kỳ 4 1 bài quốc ngữ dịch ra tiếng Pháp

1 bài chữ Pháp dịch ra chữ Hán

1 luận chữ Pháp.

CHÚ THÍCH

1- Tức là những người đã đỗ thi Hương. Thực ra còn có những trường hợp ngoại lệ, không có chân Cử nhân cũng được thi (Xem chương “Thí sinh”).
2- Ðại tỵ : TheoCương Mục, V, tr. 25, Chu Lễ viết :”Chức khanh, đại phu ba năm một lần đại tỵ, xét người để cất nhắc. Ðời sau gọi Thi Hương là Ðại tỵ”.

Nam cung thí : Cương Mục, XVII, tr. 31 : Năm 1779 yết bảng ở cửa Nam cung phủ chúa.

3- Theo chú giải của Souen K’i, Courtisanes chinoises à la fin des T’ang : chữ “Xuân vi” lúc đầu trỏ cung điện của Thái Tử, vì thi Hội được tố chức ở đấy nên gọi là Xuân vi, khác với cách giải thích “Xuân vi là thi vào mùa Xuân”.

4- Xin xem Thi Hương, chương “Các thể văn”. Paris : An Tiêm, 2002, của Nguyễn thị Chân Quỳnh.

5- Tuyết Huy, Nam Phong số 23, 5-1919, tr. 377.

6- Chính tại Cao-bằng bà Nguyễn thị Du cải nam trang đã thi đỗ Trạng nguyên. Xin xem “Bà Nguyễn thị Du, vị nữ Trạng nguyên độc nhất của ta sinh năm nào ?”, Lối Xưa Xe Ngực…”, Paris : An Tiêm, 1995, của Nguyễn thị Chân Quỳnh.

7- Tam đại = Hạ, Vũ, Thang.

8- Theo Minh-Mệnh Chính Yếu, I I I, tr. 269 thì Tả trực tính từ kinh đô ra Bắc gồm Thanh-hoa, Nghệ-an, Hà-tĩnh, Quảng-bình, Quảng-trị ; Hữu trực tính từ kinh đô vào Nam gồm Quảng-nam, Quảng-ngãi, Bình-định, Bình-thuận, Khánh- hòa, Phú-yên.

9- Tế Giao tức là là Tế Nam Giao : Hàng năm vua tế Trời ở đàn Nam Giao để tâu Trời những công việc mình đã làm và xin Trời phù hộ cho dân. Xin xem “Tế Nam Giao”, Lối Xưa Xe Ngực…”, I I, Paris : An Tiêm, 2002, của Nguyễn thị Chân Quỳnh.

10- Hòa ước Giáp-Tuất, nhưởng 6 tỉnh Nam kỳ và Hà-nội cho Pháp.

11- Tả hữu vu là 2 tòa nhà hai bên nối vào chính điện.

12- Viện Ðãi lậu là nơi các quan ngồi đợi giờ vào chầu vua.

13- Thu không : Ở kinh thành hay ở tỉnh gần tối lính hộ thành đi tuần hễ thấy không có gian té lộn vào thành mới ra hiệu cho đóng cửa thành, gọi là “Thu không” hay “Sưu không”, ý nói là trong thành không có gì cả.

Theo Vũ Ngọc Phan, Những năm tháng ấy, tr. 103 : Ở huyện khi bắt đầu nhọ mặt người thi trại cơ đánh một tiếng trống, trại lệ đánh một tiếng chuông, mau dần cho tới khi trời tối thì chấm dứt.

14- R. Orband, “Ephémérides annamites” (Nhật chí an-nam), BAVH, No 4, Oct-Déc. 1916, 432-3.

15- Bắc kỳ bãi Khoa cử từ năm 1915 nhưng những người đỗ khoa thi Hương này ở Bắc vẫn được phép vào Kinh dự hai khoa thi Hội cuối cùng của toàn quốc vào những năm 1916 và 1919.

Nguyễn Thị Chân Quỳnh