Trong tiếng Việt, a dua nghĩa là hùa theo, bắt chước theo người khác một cách vô ý thức hoặc có dụng ý không tốt – Nịnh hót

Về từ nguyên, a dua là đọc trại của từ Hán Việt A du (阿諛 – đọc là Ēyú); trong đó A (阿) có nghĩa là dựa vào, nhờ vào còn du (諛) có nghĩa là nịnh nọt.

Nghị luận xã hội về thói nịnh bợ trong cuộc sống (5 mẫu)
Trong Tam quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung, Thẩm Phối (審配) – một mưu sĩ của nhà quân phiệt Viên Thiệu, khi bị quân Tào Tháo bắt tại Nghiệp Thành, đã nhất quyết không đầu hàng và để lại câu nói nổi tiếng trước khi bị chém: “Ngô sanh vi Viên thị thần, tử vi Viên thị quỷ, bất tự nhữ bối sàm siểm a du chi tặc” – 吾生為袁氏臣, 死為袁氏鬼, 不似汝輩讒諂阿諛之賊 (Tạm dịch: Ta sống làm tôi họ Viên, chết làm ma họ Viên, không như lũ chúng mày là những thằng a dua nịnh hót).

TH/ST