Nhân tướng học là là khoa học nhận dạng trên cơ sở Nhân trắc học. Nhiều người vẫn nghĩ nhân tướng học là một khái niệm khá “siêu hình”, thần bí… và không phải ai cũng có khả năng để “nhìn người để đoán tính cách, số phận”. … Nhân tướng học hình thành trên cơ sở tích lũy kinh nghiệm.