Đây là một dữ liệu cộng đồng hay nói khác hơn là một tài nguyên mở, tại đây chúng tôi lưu trữ và phổ biến mọi thứ về văn hóa Việt Nam hầu cho những ai cần tham khảo, cung cấp tài nguyên đều có chỗ để học tập và trao đổi.

Các tài nguyên