Nông Cổ Mín Đàm là tờ báo tiếng Việt thứ tư ra đời tại Sài Gòn (sau Gia Định Báo 1865; Thông Loại Khóa Trinh 1888; Phan Yên Báo 1898). Có thể nói rằng đây là tờ báo chuyên về kinh tế đầu tiên của Việt Nam. Tên tờ báo được giải nghĩa bằng dòng chữ Pháp ở đầu trang nhất “Causeries sur l’Agriculture et le merce”, nghĩa là bàn chuyện canh nông và thương mãi. Báo ra đời theo một nghị định của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer ban hành tại Sài Gòn ngày 14 tháng 2 năm 1901. Ban đầu, trụ sở của tòa soạn đặt ở số 84 đường La Grandière, Sài Gòn. Một thời gian sau, trụ sở thay đổi liên tục, cuối cùng tọa lạc tại số 12 đường Cap St–Jacques, Sài Gòn.

 

 

TH/ST