Hương chức thứ hai, sau hương cả ở các làng Nam Bộ thời Pháp thuộc.

Trong Ban Hội tề tại các làng, người đứng đầu là Hương Cả – đổng lý hội đồng còn ông Hương chủ là người đứng thứ nhì với chức năng là Phó đổng lý Ban Hội tề của làng.

Hương chủ kế Hương cả, nếu làng nào không cử chức Hương cả vậy coi như ông Hương chủ đứng lớn nhứt Bàn Hội tề.
Vào đời Pháp, chức hương chủ cũng còn được giữ cho đến năm 1945, những người làm tới các chức Cả Chủ trong làng được dân làng nể trọng về tánh hạnh, đạo đức.

Về nhiệm vụ của Hương chủ 鄉主 là phó Hội đồng (Vice – Président) thay thế Hương cả làm chủ tọa Bàn Hội tền khi ông Hương cả vắng mặt. Hương chủ là chức việc Thủ Bổn của làng, coi về việc quản thủ các việc tài chánh trong làng (công nho), việc lương phạn cho chức việc tùng sự, trả công việc tạo tác trong làng.

TH/ST